СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ «ВОКК»

Цей статут «затверджено» загальними зборами Членів Ассоціації «Всеукраїнське Об’єднання Крюінгових Компаній», протоколом від 14 березня 2014р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Господарське об’єднання підприємств – АСОЦІАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ» (надалі за текстом АСОЦІАЦІЯ), заснована нижче зазначеними юридичними особами, які є Членами АСОЦІАЦІЇ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО З РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАВЗАСОБІВ», місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 3-Б, кв. 244, ідентифікаційний код: 38118938;

Адвокатське об’єднання «ПРИСЯЖНИЙ ПОВІРЕНИЙ»,місцезнаходження: 02140,
м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 5, кв. 60, ідентифікаційний код: 36940264;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «ДЗЕРКАЛО СВІТУ», місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 44/2, кв. 46, ідентифікаційний код: 32040730.

1.2. АСОЦІАЦІЯ є господарською асоціацією,

створеною з метою постійної координації господарської діяльності Членів АСОЦІАЦІЇ, які здійснюють свою діяльність в Україні у галузі посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також в інших областях, які тим чи іншим способом пов’язані з нею.

1.3. Найменування АСОЦІАЦІЇ:

1.3.1. Українською мовою:

Повне найменування: АСОЦІАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ».

Скорочене найменування: АСОЦІАЦІЯ «ВОКК».

1.3.2. Російською мовою:

Повне найменування: АССОЦИАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЮИНГОВЫХ КОМПАНИЙ».

Скорочене найменування: АССОЦИАЦИЯ «ВОКК».

1.3.3. На англійській мові:

Повне найменування: ASSOCIATION «THE ALL-UKRAINIAN UNION OF CREWING COMPANIES».

Скорочене найменування: ASSOCIATION «АUCC».

1.3.4. Адреса місцезнаходження АСОЦІАЦІЇ:

04212, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 3-Б, кв. 244.

1.4. Діяльність АСОЦІАЦІЇ

здійснюється в рамках Конституції України, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Розпорядження Антимонопольного комітету України від 30.11.2006 № 511-р «Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2007 за № 61/13328 та інших законодавчих актів України.

1.5. АСОЦІАЦІЯ є юридичною особою

з моменту її державної реєстрації, користується правами і виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має відокремлене майно, має основні та оборотні кошти, самостійний баланс, круглу печатку та штампи, емблему зі своїм найменуванням, фірмовий знак, зареєстрований у встановленому законом порядку, поточні рахунки в установах банків,  фірмовий бланк, інші реквізити. АСОЦІАЦІЯ має право від свого імені укладати договори, угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. АСОЦІАЦІЯ відповідає за своїми обов’язками власними коштами

та належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

1.7. Держава, її органи і організації не відповідають по зобов’язаннях АСОЦІАЦІЇ,

так само як і АСОЦІАЦІЯ не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів і організацій.

1.8. АСОЦІАЦІЯ не відповідає по зобов’язаннях своїх Членів.

1.9. АСОЦІАЦІЯ не переслідує мету отримання прибутку.

Отримувані з будь-яких джерел кошти використовуються тільки для виконання статутних завдань.

1.10. АСОЦІАЦІЯ не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – Членів АСОЦІАЦІЇ.

1.11. АСОЦІАЦІЯ та Члени АСОЦІАЦІЇ не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежувати конкуренцію між Членами АСОЦІАЦІЇ.

1.12. АСОЦІАЦІЯ утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

2. ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою створення АСОЦІАЦІЇ є:

 • координація діяльності Членів АСОЦІАЦІЇ в галузі посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків, а також представництво і захист прав, інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ в органах державної влади;
 • інформаційно-правове забезпечення діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків на українському ринку;
 • підтримка суб’єктів вітчизняного ринку, господарською діяльністю яких є посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • розвиток співробітництва з міжнародними та національними асоціаціями щодо посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • визначення стратегії розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків в Україні, розробка та реалізація разом з органами державної влади Концепції і Програми розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків.

2.2. АСОЦІАЦІЯ діє на таких принципах:

 • законності;
 • компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • довіри та взаємодопомоги у відносинах між Членами АСОЦІАЦІЇ;
 • добровільної участі Членів АСОЦІАЦІЇ в проектах і програмах, які здійснюються за рішеннями Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • обов’язкового виконання рішень, які приймаються Загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • самостійності та незалежності від державних структур.

2.3. Основними завданнями АСОЦІАЦІЇ є:

 • сприяння розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків на территорії України;
 • сприяння ефективній діяльності підприємств – Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • надання підтримки в реалізації програми заходів щодо розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • сприяння підвищенню якості надання послуг посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • підвищення професійного і технічного рівня, модернізації вітчизняної сфери розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • сприяння розвитку ринкових механізмів регулювання діяльності і формулювання етики розвитку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • сприяння розвитку професійних міжнародних контактів, а також організація співробітництва та обміну досвідом з національними і міжнародними організаціями щодо посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • сприяння розробці і впровадженню нових технологій і видів послуг, ефективних систем організації роботи і управління в галузі посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;
 • сприяння координації інноваційної, науково-технічної, дослідницької і підприємницької діяльності підприємств і організацій, які є Членами АСОЦІАЦІЇ;
 • сприяння Членам АСОЦІАЦІЇ у вирішенні питань зміцнення їх інформаційної, правової, освітньої, наукової, кадрової і матеріально-технічної бази;
 • організація та проведення незалежної громадської і наукової експертизи положень чинного законодавства, які регулюють сферу посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків та проектів нормативно-правових актів.

2.4. Для досягнення зазначених завдань АСОЦІАЦІЯ:

 • аналізує проекти законодавчих актів, які стосуються посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків та підприємницької діяльності, здійснює дії щодо прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, Урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків та підприємницької діяльності;
 • підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами виконавчої влади;
 • приймає участь у діяльності громадських рад при органах виконавчої влади;
 • надає консультації та допомогу Членам АСОЦІАЦІЇ у всіх справах, які стосуються їх діяльності;
 • організовує симпозіуми, конференції, семінари, зустрічі з метою обміну досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;
 • вирішує в центральних, а також регіональних органах державної влади питання, пов’язані із застосуванням антимонопольного законодавства;
 • звертається до правоохоронних органів з метою захисту інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ та їх працівників;
 • здійснює інші дій, які спрямовані на реалізацію мети та завдань АСОЦІАЦІЇ.

2.5. Діяльністю АСОЦІАЦІЇ

може бути будь-яка діяльність в рамках її правоздатності, не заборонена чинним законодавством, що сприяє розвитку АСОЦІАЦІЇ, у тому числі:

2.5.1. здійснення в повному обсязі повноважень, передбачених чинним законодавством України;

2.5.2. сприяння Членам АСОЦІАЦІЇ в просуванні послуг посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків на ринку;

2.5.3. організація, надання підтримки і сприяння в проведенні спеціалізованих виставок в Україні, а також сприяння участі Членів АСОЦІАЦІЇ в закордонних виставках;

2.5.4. організація взаємодії з міжнародними профільними організаціями з метою розширення можливостей співробітництва, обміну інформацією;

2.5.5. висвітлення проблем АСОЦІАЦІЇ та її Членів у засобах масової інформації;

2.5.6. участь у розробці та наданні на розгляд органів державної влади проектів, пропозицій щодо законодавчих, нормативно-правових, науково-методичних, оперативних та інших питань посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;

2.5.7. підготовка пропозицій щодо заходів державного регулювання питань посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків;

2.5.8. організація співробітництва з державними органами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, господарськими та громадськими об’єднаннями та організаціями, в тому числі і закордонними;

2.5.9. проведення конференцій, круглих столів, нарад, зустрічей та переговорів АСОЦІАЦІЇ і Членів АСОЦІАЦІЇ з представниками Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади для захисту інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ при вирішенні їх робочих питань;

2.5.10. сприяння прийняттю заходів щодо недопущення та припинення недобросовісної конкуренції та неділового партнерства;

2.5.11. здійснення довгострокового і взаємовигідного співробітництва з міжнародними організаціями, об’єднаннями, закордонними підприємствами;

2.5.12. організація різних форм навчання фахівців, обміну позитивним досвідом, розробка та впровадження науково-технічної та інтелектуальної продукції.

2.6. З метою вирішення завдань, які стоять перед нею, АСОЦІАЦІЯ має право:

 • залучати в майно АСОЦІАЦІЇ добровільні внески вітчизняних та іноземних громадян, підприємств, фірм, фондів, державних, приватних та громадських організацій у вигляді коштів, творів культури і мистецтва, інтелектуальної власності, будь-якого рухомого і нерухомого майна;
 • здійснювати ділові контакти в Україні та за кордоном, взаємодіяти в установленому порядку з іноземними об’єднаннями, організаціями та фірмами, а також з їх представниками, з іноземними громадянами з питань, що входять в компетенцію АСОЦІАЦІЇ;
 • відкривати свої філії, представництва інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;
 • відкривати рахунки в банківських установах, як на території Україні так і за її межами;
 • самостійно розпоряджатися своїм майном і коштами;
 • самостійно планувати свою фінансову та господарську діяльність;
 • здійснювати іншу не заборонену чинним законодавством діяльність, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 • звертатись до суду за захистом своїх прав та інтересів;
 • залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно законодавства України.

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членами АСОЦІАЦІЇ можуть бути юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, які поділяють цілі та завдання АСОЦІАЦІЇ, а також сприяють у їх реалізації, і такі, діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків.

3.2. Члени АСОЦІАЦІЇ поділяються на Дійсних та Асоційованих.

 • Дійсними Членами АСОЦІАЦІЇ є юридичні особи – засновники, відповідно до п. 1.1. Статуту та юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків, мають відповідну ліцензію, якщо це передбачено чинним законодавством України, поділяють цілі та завдання АСОЦІАЦІЇ.
 • Асоційованими Членами АСОЦІАЦІЇ є юридичні особи, які поділяють цілі та завдання АСОЦІАЦІЇ та сприяють їх реалізації, але безпосередньо не здійснюють свою діяльність у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків, поділяють цілі та завдання АСОЦІАЦІЇ.

3.3. Прийом до АСОЦІАЦІЇ нових Членів здійснюється згідно письмової заяви організації – кандидата в Члени АСОЦІАЦІЇ на ім’я Голови зборів.

3.4. Прийом до Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ здійснюється Загальними зборами простою більшістю голосів Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ, присутніх на відповідних Загальних зборах.

Прийом в Асоційовані Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Головою зборів з подальшим затвердженням на Загальних зборах простою більшістю голосів Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ.

3.5. Заявник зобов’язаний внести вступний внесок на поточний рахунок АСОЦІАЦІЇ не пізніше 10 (десяти) банківських днів з моменту прийняття рішення Загальними зборами про прийом до Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ.

3.6. Порядок сплати Членами АСОЦІАЦІЇ вступних, членських та інших внесків визначається відповідним положенням.

3.7. Загальні збори вправі приймати Почесних Членів АСОЦІАЦІЇ з числа організацій (діячів), які зробили видатний внесок у галузі посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном моряків. Почесні Члени АСОЦІАЦІЇ сприяють АСОЦІАЦІЇ у вирішенні найбільш актуальних питань.

3.8. Членство в АСОЦІАЦІЇ припиняється лише у зв’язку з добровільним виходом учасника з АСОЦІАЦІЇ або примусовим виключенням учасника АСОЦІАЦІЇ. Добровільний вихід Члена з АСОЦІАЦІЇ здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови зборів, за місяць до виходу.

3.9. Член АСОЦІАЦІЇ може бути примусово виключений з АСОЦІАЦІЇ рішенням Загальних зборів за поданням Голови зборів при наявності однієї з перерахованих нижче підстав:

3.9.1. невиконання Членом АСОЦІАЦІЇ своїх статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, невиконання рішення Загальних зборів;

3.9.2. безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж чотири місяці;

3.9.3. недотримання Членом АСОЦІАЦІЇ стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених АСОЦІАЦІЄЮ;

3.9.4. у разі ліквідації Члена АСОЦІАЦІЇ як юридичної особи.

3.10. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена АСОЦІАЦІЇ з АСОЦІАЦІЇ майно та кошти (у тому числі внески), передані таким Членом АСОЦІАЦІЇ до АСОЦІАЦІЇ, поверненню не підлягають. Майно, передане таким Членом АСОЦІАЦІЇ в безоплатне користування АСОЦІАЦІЇ, підлягає поверненню.

3.11. При зміні назви, організаційно-правової форми або будь-яких інших реквізитів Члена АСОЦІАЦІЇ не потребує повторного прийняття цього Члена АСОЦІАЦІЇ до АСОЦІАЦІЇ та сплати повторного вступного внеску.

3.12. У разі реорганізації Члена АСОЦІАЦІЇ його правонаступник автоматично стає Членом АСОЦІАЦІЇ та набуває всі права та обов’язки реорганізованого Члена АСОЦІАЦІЇ. У разі небажання правонаступника бути Членом АСОЦІАЦІЇ він має право вийти з АСОЦІАЦІЇ у встановленому Статутом порядку.

3.13. Права і обов’язки Членів АСОЦІАЦІЇ: Дійсні Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:

 • брати участь в управлінні справами АСОЦІАЦІЇ через свого представника шляхом участі в Загальних зборах;
 • голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;
 • в будь-який час заміщати свого представника на Загальних зборах, повідомивши АСОЦІАЦІЇ до початку Загальних зборів за 3 (три) дні;
 • передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому Члену АСОЦІАЦІЇ чи його представнику;
 • вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • обирати і бути обраними до органів управління АСОЦІАЦІЇ;
 • вимагати надання протоколів Загальних зборів та одержувати з них посвідчені виписки;
 • отримувати повну інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ, у тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації;
 • користуватися всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надати АСОЦІАЦІЯ;
 • публікувати свої наукові праці у виданнях АСОЦІАЦІЇ;
 • одержувати від АСОЦІАЦІЇ допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів;
 • приймати участь у заходах, які проводить АСОЦІАЦІЯ;
 • добровільно вийти з АСОЦІАЦІЇ в порядку та на умовах, передбачених Статутом;
 • встановлювати розмір та призначення цільового членського внеску;
 • передавати АСОЦІАЦІЇ майно в безоплатне користування.

3.14. Члени АСОЦІАЦІЇ можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

3.15. Асоційовані Члени АСОЦІАЦІЇ мають права передбачені п. 3.13. цього Статуту, за винятком п. 3.13.2.

3.16. Всі Члени АСОЦІАЦІЇ зобов’язані:

 • всіляко сприяти АСОЦІАЦІЇ в її діяльності;
 • дотримуватися вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів АСОЦІАЦІЇ та виконувати рішення виборних органів АСОЦІАЦІЇ, прийнятих у рамках їх статутної діяльності;
 • своєчасно сплачувати внески у встановленому порядку;
 • вживати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності інформації, отриманої від АСОЦІАЦІЇ;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом і внутрішніми документами АСОЦІАЦІЇ;
 • приймати участь у заходах, які проводяться за рішенням керівних органів АСОЦІАЦІЇ;
 • не завдавати АСОЦІАЦІЇ або її Членам своїми діями або бездіяльністю збитки як матеріальні, так і моральні.

3.17. Члени АСОЦІАЦІЇ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Статутом.

3.18. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. Вищим органом управління АСОЦІАЦІЇ є Загальні збори Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.2. Загальні збори скликаються Головою зборів АСОЦІАЦІЇ не рідше одного разу на рік.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Головою зборів, Ревізійною комісією або за заявою не менше 30 (тридцяти) % всіх Членів АСОЦІАЦІЇ для вирішення термінових питань, які виникають в процесі діяльності АСОЦІАЦІЇ і виходять за межі компетенції Голови зборів.

4.4. У повідомленні про скликання Загальних зборів, що розсилається Членам АСОЦІАЦІЇ, зазначаються час, місце проведення засідання і питання, які виносяться на розгляд Загальних зборів.

4.5. Уповноважені представники Членів АСОЦІАЦІЇ призначаються ними на постійних засадах на невизначений термін. Кожен Член АСОЦІАЦІЇ має право замінювати свого Представника, попередивши про це письмово Голову зборів і виконавчий орган АСОЦІАЦІЇ з підтвердженням повноважень Представника Довіреністю.

4.6. Загальні збори приймають всі рішення шляхом голосування.

4.7. Кожен з дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ має право на один голос на Загальних зборах при прийнятті рішень.

4.8. Загальні збори вважаються легітимними, якщо в їх роботі бере участь не менше, ніж 50 (п’ятдесяти) % всіх представників Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.9. Заяви та звернення Членів АСОЦІАЦІЇ до чергових Загальних зборів подаються в письмовому вигляді Голові зборів не пізніше, як за один день до дати їх проведення.

4.10. Загальні збори Членів АСОЦІАЦІЇ:

 • затверджують Статут, вносять зміни та доповнення до нього;
 • обирають/звільняють Голову зборів, Секретаря зборів, Ревізійну комісію, Генерального директора;
 • затверджують розміри вступних і річних членських внесків;
 • розглядають і затверджують звіт Контрольно-ревізійної комісії;
 • затверджують річні бюджети АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджують рішення про прийняття до АСОЦІАЦІЇ та вихід з АСОЦІАЦІЇ Асоційованих Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • приймають рішення про прийняття до АСОЦІАЦІЇ та вихід з АСОЦІАЦІЇ Дійсних Членів, а також про примусове припинення членства в АСОЦІАЦІЇ будь-якого Члена АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджують програму діяльності АСОЦІАЦІЇ , її планів і звітів про їх виконання;
 • приймають рішення про створення представництв і філій АСОЦІАЦІЇ та затверджують програму їх діяльності;
 • приймають рішення про вступ АСОЦІАЦІЇ до складу інших об’єднань підприємств;
 • приймають рішення про ліквідацію АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджують річні результати діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджують бюджет АСОЦІАЦІЇ та умови оплати праці Генерального директора;
 • приймають рішення щодо будь-якого питання, яке входить в сферу діяльності АСОЦІАЦІЇ.

4.11. Рішення Загальних зборів приймаються, якщо за них проголосувало не менше, ніж дві третини Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ присутніх на Загальних зборах, крім випадків, передбачених цим Статутом.

4.12. Головує на Загальних зборах Голова зборів. При рівності голосів голос головуючого є вирішальним.

4.13. Рішення Загальних зборів повинні заноситися в протокол, який підписується Головою та Секретарем зборів.

4.14. Веде протокол засідання Загальних зборів – Секретар зборів.

4.15. Секретар зборів обирається Загальними зборами з числа Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ строком на 2 роки.

4.16. Підготовка, облік і зберігання протоколів Загальних зборів здійснюється апаратом Генерального директора АСОЦІАЦІЇ.

4.17. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для Голови зборів і Членів АСОЦІАЦІЇ і провадяться в життя апаратом Генерального директора під контролем Голови зборів АСОЦІАЦІЇ.

5. ГОЛОВА ЗБОРІВ

5.1. Для загального керівництва діяльністю АСОЦІАЦІЇ в період між загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ обирається Голова зборів.

5.2. Голова зборів обирається з числа Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ строком на 2 (два) роки.

5.3. Голова зборів підбирає кандидата на посаду Генерального директора АСОЦІАЦІЇ і рекомендує його для обрання Загальними зборами АСОЦІАЦІЇ.

5.4. Повноваження Голови зборів:

 • приводить в життя рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ, розробляє і подає на затвердження Загальних зборів програму її діяльності, організовує підготовку Загальних зборів АСОЦІАЦІЇ;
 • заздалегідь розглядає питання, які вносяться на рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • визначає організаційну структуру АСОЦІАЦІЇ ;
 • вирішує питання про прийом в АСОЦІАЦІЮ нових Членів АСОЦІАЦІЇ, про виключення з АСОЦІАЦІЇ, з подальшим затвердженням на Загальних зборах АСОЦІАЦІЇ;
 • встановлює розміри, джерела і порядок використання фондів;
 • розпоряджається майном АСОЦІАЦІЇ;
 • здійснює керівництво редакційно-видавничою діяльністю;
 • визначають структуру апарату Генерального директора АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює діяльність апарату Генерального директора;
 • розробляє проект річного бюджету АСОЦІАЦІЇ.

5.5. Голова зборів може бути усунутий достроково та переобраний рішенням Загалих зборів за умов:

 • недовіри Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • не виконання покладених на нього обов’язків;
 • не дотримання виконання рішень Загалих зборів;
 • не дотримання мети АСОЦІАЦІЇ.

5.6. Рішення щодо дострокового усунення Голови зборів приймається двома третинами голосів Загальних зборів.

6. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АСОЦІАЦІЇ

6.1. Для проведення повсякденної діяльності АСОЦІАЦІЇ створюється Виконавча Дирекція. Компетенція  Виконавчої Дирекції визначається Статутом АСОЦІАЦІЇ.

6.2. Виконавча Дирекція (апарат Генерального директора АСОЦІАЦІЇ) складається із Генерального директора та штатних працівників АСОЦІАЦІЇ, які призначаються Генеральним директором.

6.3. Генеральний директор здійснює свою трудову діяльність на підставі трудового договору, контракту.

6.4. Для забезпечення поточної діяльності АСОЦІАЦІЇ Загальними зборами АСОЦІАЦІЇ обирається Генеральний директор АСОЦІАЦІЇ; 

6.5. Генеральний директор АСОЦІАЦІЇ:

 • організовує діяльність Виконавчої Дирекції згідно Статуту АСОЦІАЦІЇ;
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Голови зборів;
 • вирішує питання господарської та фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • без довіреності від імені АСОЦІАЦІЇ, представляє інтереси АСОЦІАЦІЇ в органах державної виконавчої влади, вітчизняних і зарубіжних підприємствах, фірмах, організаціях, тощо;
 • без довіреності вступає в ділові відносини з іншими організаціями і підписує фінансові та інші документи;
 • без довiреностi вчиняє правочини, інші юридичні дії від імені АСОЦІАЦІЇ,  укладає договори, угоди та iншi юридичні акти;
 • затверджує локальні нормативні акти, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, іншу документацію, що регулює діяльність АСОЦІАЦІЇ;
 • видає накази, розпорядження в межах своїх повноважень;
 • видає довіреність особам, які діють від імені АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджує інструкції, положення, інші розпорядчі документи щодо діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • формує Виконавчу Дирекцію АСОЦІАЦІЇ згідно з затвердженою структурою, приймає і звільняє з посади її працівників згідно з діючим законодавством;
 • затверджує штатний розпис, відповідно до структури апарату Виконавчої Дирекції АСОЦІАЦІЇ, визначеного Головою зборів;
 • відряджає співробітників АСОЦІАЦІЇ по території України та за її межі;
 • укладає угоди, в тому числі по зовнішньоекономічній діяльності, трудові угоди;
 • розпоряджається майном та коштами, в межах затвердженого бюджету, набуває і управляє майном, відкриває і закриває рахунки в банках;
 • виконує інші функції, необхідні для організації роботи та діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • несе в межах своєї компетенції персональну відповідальність за використання коштів і майна АСОЦІАЦІЇ відповідно її статутним цілям і завданням;
 • є особою, підзвітною Загальним зборам і Голові зборів АСОЦІАЦІЇ;
 • подає на затвердження Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ річний звіт та баланс АСОЦІАЦІЇ;

6.6. Припинення повноважень Генерального директора можливе:

за поданням Ревізійної комісії до Голови зборів у разі порушення ним вимог Статуту;

за власним бажанням;

у разі припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ;

у разі прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень Генерального директора у тому числі у разі недовіри;

інших випадках передбачених законодавством України.

6.7. Рішення щодо припинення повноважень Генерального директора закріплюється протоколом Загальних зборів.

7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю АСОЦІАЦІЇ здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ строком на 2 роки.

7.2. Ревізійна комісія складається з Голови і двох Членів Ревізійної комісії.

7.3. До складу ревізійної комісії не можуть бути включені: Голова зборів, Генеральний директор.

7.4. Ревізійна комісія здійснює щорічні перевірки фінансово-господарської діяльності АСОЦІАЦІЇ, надає Загальним зборам звіт про свою роботу.

7.5. За ініціативою Ревізійної комісії або Голови зборів АСОЦІАЦІЯ за свій рахунок може запрошувати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ (зовнішній аудит).

8. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Власністю АСОЦІАЦІЇ є будівлі, які належать їй, споруди, житловий фонд, інвентар, обладнання, транспорт, засоби зв’язку, майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти та інше майно, а також об’єкти інтелектуальної власності.

8.2. Джерелом формування власності АСОЦІАЦІЇ є:

 • вступні внески Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • щорічні внески Членів АСОЦІАЦІЇ;
 • добровільні внески спонсорів, а також добровільні внески, пожертви, дарунки та інші надходження, які не суперечать чинному законодавству;
 • надходжень, які отримує АСОЦІАЦІЯ від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів;
 • АСОЦІАЦІЯ не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

8.3. Отриманий АСОЦІАЦІЄЮ прибуток не підлягає розподілу між Членами АСОЦІАЦІЇ;

8.4. За рішенням АСОЦІАЦІЇ для реалізації конкретних завдань можуть створюватися спеціальні фонди.

8.5. АСОЦІАЦІЯ може утворювати резервні фонди.

8.6. Майно АСОЦІАЦІЇ відображається на її балансі згідно порядку, встановленому, чинним законодательством. Майно АСОЦІАЦІЇ не може бути використано з метою набуття прибутку і подальшого розподілу між Членами АСОЦІАЦІЇ.

9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

9.1. Бухгалтерський облік і звітність в АСОЦІАЦІЇ ведуться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ

10.1. Діяльність АСОЦІАЦІЇ припиняється за рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

10.2. У разі ліквідації АСОЦІАЦІЇ:

10.2.1. Загальні збори, за погодженням з органом державної реєстрації, призначають ліквідаційну комісію, яка складається з рівної кількості представників Членів АСОЦІАЦІЇ.

10.2.2. До призначеного Загальними зборами терміну ліквідаційна комісія складає баланс АСОЦІАЦІЇ на момент початку ліквідації та надає його Загальним зборам для затвердження.

10.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання угод, укладених АСОЦІАЦІЄЮ, виконання всіх її зобов’язань, стягує всі належні АСОЦІАЦІЇ суми та одержує по рахунках. Ліквідаційна комісія забезпечує захист інтересів АСОЦІАЦІЇ та представляє інтереси АСОЦІАЦІЇ перед усіма третіми особами. Для завершення невиконаних угод ліквідаційна комісія може складати угоди (договори) і повинна сумлінно здійснювати всі необхідні дії в інтересах АСОЦІАЦІЇ для належного здійснення процесу ліквідації. У разі наявності розбіжностей та непевності при прийнятті рішень ліквідаційна комісія повинна погоджувати питання, які виникли, із Загальними зборами.

10.2.4. Ліквідація АСОЦІАЦІЇ оголошується публічно та повинна бути пов’язана зі зверненням до кредиторів, заявляти свої претензії АСОЦІАЦІЇ у строки, встановлені чинним законодавством України. В оголошенні повинно бути вказано, що претензії, які представлені після закінчення цього терміну, не приймаються.

10.2.5. Ліквідаційна комісія складає кінцевий ліквідаційний баланс і надає його на затвердження Загальним зборам Членів АСОЦІАЦІЇ.

10.2.6. Майно та грошові кошти (активи), які залишилися після завершення розрахунків з бюджетом та задоволення вимог кредиторів, будуть передані іншій неприбутковій організації відповідного виду за рішенням Загальних зборів або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

10.2.7. АСОЦІАЦІЯ втрачає право юридичної особи і вважається такою, що припинила своє існування, після розподілу майна та грошових коштів, з дати реєстрації її ліквідації у відповідному державному органі.